เสียงรีวิวจากผู้มาใช้บริการจริง

รีวิวจากผู้ใช้บริการจริงของทางคลินิกโดยแต่ละบุคคลจะมีอาการที่แตกต่างกันออกไปและได้รับการรักษาที่ต่างกันตามอาการที่พบโดยการตรวจประเมินร่างกายโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ

(ในทุกขั้นตอนดูแลโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ มีประสบการณ์)
หมายเหตุ นักกายภาพบำบัด จะเป็นผู้ตรวจประเมินอาการและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับอาการ

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคล”